• Fondo aprašymas

Fondo aprašymas

Prudentis Quantitative Value Fund (PQVF) fondas yra dar vienas valdymo įmonėje praktikuojamos vertės investavimo filosofijos pritaikymo praktikoje vaisius. Šis investicinis fondas nuo sėkmingai veikiančio Prudentis Global Value Fund fondo iš esmės skiriasi tuo, kad fondo pozicijos yra parenkamos remiantis ne kiek kokybiniais, o statistiniais kiekybiniais kriterijais. Tai reiškia:

  • Maža valdytojo rizika – investicijos daugiau priklauso nuo naudojamos pozicijų atrankos statistinės formulės, nei  nuo valdytojo pasirinkimų, t.y. atsiribojama nuo galimai investicines klaidas lemiančių žmogiškųjų faktorių (skubotumo, įtampos, emocijų) įtakos sprendimų priėmime;

  • Didelė fondo diversifikacija, mažinanti pozicijos pasirinkimo riziką;

  • Fondas investuoja tik į tas šalis, kurių įmonių finansinėmis ataskaitomis galima pasitikėti, kur ginamos smulkiųjų investuotojų teisės;

  • Iš didelio skaičiaus įmonių pagal "vertės" kriterijus atrenkamos tik pačios geriausios ir pigiausios (plačiau apie atrankos kriterijus ir atrankos algoritmą galima susipažinti fondo taisyklėse);

  • UAB Prudentis sukaupta patirtis bei informacinių technologijų dėka gerėjanti gaunamų įmonių finansinių duomenų kokybė ir kiekybė leidžia efektyviai apdoroti didelius informacijos kiekius ir priimti atsakingus investicinius sprendimus.

Šis investicinis fondas puikiai tinka investuotojams, tikintiems vertės investavimo strategijos pranašumu lyginant su kitais investavimo stiliais bei siekiantiems ilgalaikės aukštos investicijų į akcijas grąžos su plačiai diversifikuota rizika (strateginis siekiamas pozicijų skaičius portfelyje gali svyruoti nuo 20 iki 30 pozicijų). Interesantai gali išsamiau susipažinti su fondo valdymo charakteristikomis PQVF prezentacijoje investuotojams ir perskaitę fondo steigimo dokumentus.
 
Trumpas fondo aprašymas:
 
Fondo tikslas – siekti teigiamo ilgalaikio absoliutaus Fondo Investicinio vieneto vertės augimo įvairiomis pasaulio ekonomikos augimo fazėmis, aktyviai investuojant į plačiai diversifikuotą akcijų portfelį ir prisiimant aukštą rizikos lygį.
 
Investavimo strategijos esmė – iš didelio įmonių skaičiaus statistiniais metodais atrinkti įmones, vadovaujantis „vertės“ investavimo filosofijos kriterijais ir principais. Įmonių įvertinimui ir atrinkimui yra naudojami šie du pagrindiniai kriterijai:
 
Pigumas. Pigiausia įmonė – tai įmonė, kuri uždirba daugiausiai atsižvelgiant į už ją mokamą kainą, t. y. įmonė, turinti didžiausią pelno pajamingumą verslo subjekto vieneto vertei (angl. – Enterprise Value arba EV), lyginant su kitomis įmonėmis. Pelno pajamingumas – tai įmonės paskutinių dvylikos mėnesių  paskelbto pelno prieš palūkanų ir mokesčių sumokėjimą (EBIT) santykis su verslo subjekto verte (EV) (=EBIT / EV). EV – tai įmonės aktualios rinkos kapitalizacijos vertės ir įmonės ilgalaikių įsiskolinimų suma, atėmus įmonės likvidžias lėšas. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo santykinai mokama mažiau už įsigyjamas tokios įmonės akcijas.
 
Pelningumas. Fondo valdytojų nuomone, pelningiausia įmonė yra tokia įmonė, kurios materialus turtas (turtas be reputacijos (angl. – Goodwill) ir kitų nematerialių (angl. – Intangibles) balansinių įrašų) uždirba didžiausią grąžą, lyginant su kitomis įmonėmis. Toks pelningumo skaičiavimo būdas parodo įmonės uždirbamų pelnų kokybę. Tokiu būdu vertinant pelningumą nustatoma, kaip įmonė sugeba realias investicijas į apyvartinį kapitalą ir materialųjį ilgalaikį turtą paversti pinigais. Pelningumas – tai įmonės paskutinių dvylikos mėnesių  paskelbto pelno prieš palūkanų ir mokesčių sumokėjimą (EBIT) santykis su investicijų į apyvartinį kapitalą ir materialųjį ilgalaikį turtą suma (= EBIT/(net working capital + net fixed assets)).
 
Aukščiau apibūdinti pigumo ir pelningumo rodikliai yra suskaičiuojami visoms įmonėms, patenkančioms į Fondo valdytojų numatytą valstybių ir rinkų visatą (analizuojamos daugiau kaip 4500-tų JAV ir Europos įmonių finansinės ataskaitos). Gauti rodikliai yra surūšiuojami mažėjimo tvarka į atskiras sekas, kur visoms įmonėms yra priskiriami koeficientai didėjimo tvarka. Gauti abiejų sąrašų koeficientai yra sudedami, vėl surūšiuojami didėjimo tvarka, ir taip yra gaunama bendra įmonių eilė, kurios viršuje atsiduria tuo metu santykinai pigiausios ir pelningiausios įmonės pagal pigumo ir pelningumo rodiklius. Tuomet yra investuojama į 20–30 įmonių, esančių šio sąrašo viršuje.
 
Fondo investicijos yra parenkamos derinant statistinę/kompiuterinę įmonių finansinių duomenų atranką su Fondo valdytojo priežiūra ir duomenų patikra, t.y. nėra be kontrolės pasitikima analizės metu gautais duomenimis, ir visų investuotinų įmonių rodiklių tikslumas ir teisingumas yra atskirai patikrinami Valdymo įmonės. Diversifikacijos ir rizikos minimizavimo tikslais, strateginis siektinas pozicijų skaičius portfelyje yra apie 20 įmonių, tačiau šis skaičius, priklausomai nuo likvidumo, rinkos ir kitų Fondo valdytojo nuomone svarbių veiksnių, gali svyruoti nuo 20 iki 30 pozicijų. Papildomai, įmonių, į kurias yra investuojama, akcinio kapitalo rinkos kapitalizacijos vertė turi būti ne mažesnė nei 50 milijonų eurų investavimo metu. Šis kiekybinis filtras mažina pozicijų likvidumo rizikas ir kaštus šių pozicijų pirkimo/pardavimo metu .
 
Pagrindiniai Prudentis Quantitative Value Fund faktai
 
 
 Veiklos pradžia  2015.01.15
 Registracijos vieta      Lietuvos Respublika
 Fondo tipas    Atviras suderintasis (UCITS) investicinis fondas
 Valdymo įmonė         UAB Prudentis
 Valdytojai        Gediminas Būda, Audrius Balaišis
 Valiuta           EUR
 ISIN               LTIF00000567
 Lyginamasis indeksas       100% MSCI World Free Index (EUR)
 Valdymo mokestis p.a.  0,60%
 Platinimo mokestis  1,00% - 3,00%* 
 Išpirkimo mokestis      0,00%
 Sėkmės mokestis     12,50% nuo aukščiausio metinio prieaugio (HWM)
 Pradinė minimali investicija       € 3.000
 Auditorius   UAB KPMG Baltics
 Depozitoriumas / VP saugotojas        AB Swedbank

 * platinimo mokestis priklauso nuo investuojamos sumos dydžio. Išsami informacija pateikta fondo taisyklėse.