Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „Prudentis“,  įm.k. 300081998,  rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB „Prudentis“ naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi puslapyje ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, e-paštas ir telefono numeris ar kita kontaktinė informacija (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB „Prudentis“ jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro Jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „Prudentis“ valdomas elektronines sistemas. UAB „Prudentis“ nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB „Prudentis“ naudotų Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę to atsisakyti.

UAB „Prudentis“ vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai

4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB „Prudentis“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

1. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus (nariams - Fondų dalyviams);

2. Apdoroti Jūsų užklausas;

3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti.

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

3. UAB „Prudentis“ gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu.

Baigiamosios nuostatos

UAB „Prudentis“ gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-05-20.

 

PRIVACY POLICY

By using this web site, you give your consent to the company UAB „Prudentis“,  id.No. 300081998,  to collect and use your personal data as defined by this Privacy Policy. UAB „Prudentis“ uses the information you provide while registering to our website as a member or by sending us requests, including: Name, Surname, contact telephone No., E-mail Address and Other Contact Details (all together - Personal Data) to properly manage your queries.

General provisions

UAB „Prudentis“ by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your expressed permission. No third party can offer you goods or services via UAB „Prudentis“ electronic systems. UAB „Prudentis“ does not use your Personal Data for direct marketing purposes. If UAB „Prudentis“ would use your Personal Data for direct marketing purposes, you should always have the option to cancel it.

UAB „Prudentis“ follows these basic principles of Personal Data processing:

1. Personal Data is collected for specified and legitimate purposes;

2. Personal Data shall be processed accurately and fairly;

3. Personal Data is processed lawfully;

4. All information about processed Personal Data is confidential.

Managing and protecting your Personal Data UAB „Prudentis“ implements organizational and technical measures that ensure the protection of Personal Data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal Data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Personal Data is collected and processed for the following purposes:

1. Perform other contractual obligations (for Fund participants);

2. Process your queries;

3. For direct marketing purposes - only by giving the opportunity to refuse and cancel.

Personal rights

By allowing to manage your Personal Data, you are entitled to:

1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your Personal Data when data is processed without complying with this and other laws;

2. Disagree with the processing of his personal data;

3. UAB „Prudentis“ upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your Personal Data submitted by e-mail are considered;

Final Provisions

UAB „Prudentis“ may change this Privacy Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy Policy, you can contact us at any time by e-mail.

The date of the last update of this document is 2018-05-20.