Fondo vienetų pirkimas fiziniams asmenims

Čia pateikiama informacija apie Fondo investicinių vienetų pardavimą fiziniams asmenims. Suinteresuotus juridinius asmenis prašome kreiptis tiesiogiai į įmonę.

Fondo investiciniai vienetai parduodami investuotojui po to, kai yra nustatoma investuotojo tapatybė, atliktas investuotojo priimtinumo vertinimas bei pateikiama užpildyta ir pasirašyta vienetų pirkimo (investavimo) paraiška. 

Prieš priimdami sprendimą investuoti į Fondą, investuotojai privalo susipažinti su Fondo pagrindiniais dokumentais:

 Pagrindinė informacija investuotojams  Fondo prospektas  Taisyklės

Pažymime, kad agresyvi Fondo investavimo strategija gali sukelti žymius Fondo grynųjų aktyvų svyravimus, dėl ko investuotojas gali uždirbti tiek neigiamų, tiek teigiamų pajamų. (Plačiau apie rizikas skaitykite Fondo dokumentuose).

Kiekvienas asmuo, norintis gauti papildomos informacijos apie Fondą, gali kreiptis į Valdymo įmonę telefonu +370 5 2468378 (2invest), elektroniniu paštu (kurį galite gauti paskambinę įmonei) arba atvykus adresu Odminių g. 8, 01122 Vilnius.

Fondo vienetų platinimo sąlygos ir tvarka investuojant į Prudentis fondus pirmą kartą:

Prudentis Global Value Fund investicinių vienetų galite įsigyti užpildydami investuotojo anketą ir vienetų pirkimo (investavimo) paraišką. Investuodami pirmą kartą privalėsite atvykti į Valdymo įmonę arba susitikti su jos atstovu, nes yra būtina asmens tapatybės nustatymo procedūra ir turi būti užpildyti kiti dokumentai. 

Vienetai įgyjami po to, kai atsakingas valdymo įmonės darbuotojas patikrina bei patvirtina pateiktų Priimtinumo vertinimo anketos ir Investicinių vienetų pirkimo (investavimo) paraiškos tinkamumą, bei kai lėšos už perkamus fondo vienetus pasiekia Fondo sąskaitą.

 Prudentis Global Value Fund vienetų pirkimo paraiška  Prudentis Global Value Fund investuotojo anketa

Pinigus už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus perveskite pavedimu arba įneškite grynais pinigais banke į Fondo sąskaitą: 

   Gavėjas - UAB Prudentis (Prudentis Global Value Fund)
   Bankas -  "Swedbank", AB
   Sąskaitos (IBAN) - Nr. LT 69 7300 0100 9206 1805

   Mokėjimo paskirtis - Už Vardenis Pavardenis investicinius vienetus

Minimali investavimo suma - 3 000 EUR (trys tūkstančiai eurų).
Investuojant papildomai minimali suma - 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).

Fondo vienetų platinimo mokestis yra:

 • 3 procentai, jei investuojama suma yra mažesnė nei 100.000 (šimtas tūkstančių) eurų;
 • 2 procentai, jei investuojama suma yra 100.000 (šimtas tūkstančių) ir daugiau eurų, tačiau mažesnė už 250.000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų;
 • 1 procentas, jei investuojama suma yra 250.000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) ir daugiau eurų.

Iki einamosios darbo dienos 16 val. Lietuvos laiku gavus sutartį ir pinigus į Fondo sąskaitą, Fondo vienetai Investuotojui parduodami pagal einamosios darbo dienos grynųjų aktyvų vertę, kuri suskaičiuojama ir paskelbiama kitos darbo dienos 14 val. Jei sutartis ir/ar pilnas apmokėjimas už vienetus yra gaunamas po 16 val. - vieneto kaina suskaičiuojama pagal kitos dienos Fondo grynųjų aktyvų vertę.

Parduoti investiciniai vienetai fiksuojami įrašu asmeninėje Investuotojo sąskaitoje.

Apie įsigytų vienetų kiekį Investuotojas informuojamas ataskaita. Ataskaita išsiunčiama el. paštu, sutartyje nurodytu adresu. 

Dokumentai ir informacija, kurią turi pateikti Investuotojas valdymo įmonei arba platintojui

Apie Investuotoją:

Fizinis asmuo turi pateikti vieną iš šių dokumentų: pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Naudos gavėjas ir investuotojo atstovas:

Naudos gavėju gali būti tiktai pats investuotojas. Investuotojo negali atstovauti kitas asmuo. Šiais atvejais arba turint papildomų klausimų, prašome kreiptis tiesiogiai į įmonę.

Papildomi reikalavimai: 

Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas taikomas:

 1. kai investuoja politikoje dalyvaujantis asmuo*,
 2. kai yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė.

Taikant sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, turi būti pateikti papildomi duomenys, dokumentai ar informacija Investuotojo tapatybei nustatyti.

Jei dokumentai yra užsienio kalba, jie privalo būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti notaro.

Visais atvejais, jei Investuotojas negali atvykti pas platintoją, visi dokumentai gali būti atsiųsti Valdymo įmonei paštu. Asmens tapatybės dokumento kopija ir kiti dokumentai turi būti patvirtinti notaro.

*Politikoje dalyvaujantis fizinis asmuo - užsienio asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, to asmens artimieji giminaičiai arba artimi pagalbininkai.

Svarbios viešosios pareigos - pareigos Lietuvos Respublikoje (LR), Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:

 1. valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
 2. parlamento narys;
 3. Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios teisminės institucijos, kurios sprendimai negali būti skundžiami, narys;
 4. Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys;
 5. ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
 6. valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys;
 7. tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
 8. politinės partijos vadovas, jo pavaduotojoas, valdymo organo narys.

Artimieji šeimos nariai yra šie asmenys:

 1. sutuoktinis,
 2. pagal nacionalinę teisę lygiaverčiais sutuoktiniui laikomi partneriai,
 3. vaikai ir jų sutuoktiniai arba tėvai,
 4. tėvai.

Artimais pagalbininkais esantys asmenys yra šie asmenys:

 1. fizinis asmuo, apie kurį yra žinoma, kad jis turi bendrą tikrąją nuosavybės teisę į juridinius asmenis ir juridines struktūras arba kitus artimus verslo ryšius su investuotoju. 

Fondo vienetų platinimo sąlygos ir tvarka investuojant į Prudentis fondus ne pirmą kartą:

Norėdami investuoti turite užpildyti tą pačią investicinių vienetų pirkimo (investavimo) paraišką, kurią galima atsispausdinti čia.
 

Užpildyta ir pasirašyta sutartis bei asmens dokumento kopija turi būti atsiųsta faksu, el. paštu arba paprastu paštu adresais, nurodytais investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartyje. Faksimiliniu ar elektroniniu būdu perduodant paraišką privaloma nurodyti investuotojo kodą*.

 
 *Jei pirmą kartą investuota buvo iki 2009/10/12, investuotojo kodas yra ataskaitoje nurodytas Kliento ID. Jei pirmą kartą investuota buvo po 2009/10/12, investuotojo kodas yra investicinių vienetų paraiškoje nurodytas kodas. 
 
Iki einamosios darbo dienos 16 val. Lietuvos laiku gavus sutartį ir pinigus į Fondo sąskaitą, Fondo vienetai Investuotojui parduodami pagal einamosios darbo dienos grynųjų aktyvų vertę, kuri suskaičiuojama ir paskelbiama kitos darbo dienos 14 val. Jei sutartis ir/ar pilnas apmokėjimas už vienetus yra gaunamas po 16 val. - vieneto kaina suskaičiuojama pagal kitos dienos Fondo grynųjų aktyvų vertę.
 
Parduoti investiciniai vienetai fiksuojami įrašu asmeninėje Investuotojo sąskaitoje.
 
Apie įsigytų vienetų kiekį Investuotojas informuojamas ataskaita. Ataskaita išsiunčiama el. paštu, paraiškoje nurodytu adresu.