Skundų nagrinėjimo tvarka

1.1.       Pareiškėjas, išskyrus profesionaliuosius klientus ir informuotuosius investuotojus, manydamas, kad įmonė UAB Prudentis (toliau - įmonė) netinkamai teikė finansines paslaugas arba, kad įmonė kitaip pažeidė pareiškėjo teises ar teisėtus interesus, kylančius iš sutartinių ar susijusių santykių, arba esant kitoms pagrįstoms priežastims, turi teisę pateikti skundą tiesiogiai įmonei arba per įmonės darbuotojus ar atstovus susitikimų su jais metu.

1.2.       Įmonės kontaktiniai duomenys:

adresas: Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius

faksas: 8 (5) 2123269

el. paštas: info@prudentis.lt

1.3.       Kai skundą pateikia Kliento atstovas, privaloma pateikti įgaliojimą ar bet kurį kitą dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus.

1.4.       Skundas turi būti pateikiamas raštu. Skundas gali būti pateikiamas asmeniškai atvykus į įmonės skyrių, registruotu paštu, elektroniniu paštu (skundą prisegant kaip atskirą priedą, kad būtų užtikrinta teksto apsauga ir būtų galima identifikuoti parašą) arba per įmonės darbuotojus ar atstovus susitikimų su jais metu.

1.5.       Skundai turi būti tvarkingai ir įskaitomai parašyti lietuvių kalba. Skunde turi būti nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, skundo pateikimo data, tikslus pareiškėjo adresas, jei juo norima gauti atsakymą, kontaktinio telefono numeris, kita svarbi kontaktinė informacija, pareiškėjo parašas.

1.6.       Skunde turi būti aiškiai nurodyti skundžiami įmonės, jos darbuotojų ir (arba) atstovų veiksmai, taip pat motyvuoti, tikslūs ir aiškūs pareiškėjo reikalavimai.

1.7.       Pareiškėjams, kurie pateikė skundus, neatitinkančius šių pagrindinių numatytų reikalavimų, įmonė per 5 (penkias) kalendorines dienas parengia     atsakymą, kuriame nurodo, kokios informacijos trūksta. Atsakyme taip pat  nurodomas trūkumų pašalinimo terminas.

1.8.       Pareiškėjas, manantis, kad įmonė pažeidė jo teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jomis susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į įmonę, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Pareiškėjas privalo kreiptis į įmonę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią Pareiškėjęs sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą. Lietuvos banko kontaktinė informacija ir internetinio puslapio nuoroda pateikiama žemiau:

Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius

Tel. (8 5) 268 0029, 2680 804

info@lb.lt

https://www.lb.lt/

Atsakymo pateikimas

1.9.       Skundas turi būti išnagrinėtas bei motyvuotas atsakymas pateiktas pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Tais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per 15 kalendorinių dienų terminą, įmonės atsakingas asmuo privalo apie tai pranešti pareiškėjui, nurodydamas vėlavimo pateikti  atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir pareiškėjui pateiktas atsakymas. Bet kuriuo atveju galutinis atsakymo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų.

1.10.       Atsakymas į skundą pateikiamas ta pačia forma, kuria buvo pateiktas skundas, išskyrus jei pareiškėjas skunde paprašė, jog atsakymas būtų pateiktas kita forma.