Informuojame

Šioje svetainėje yra pateikiama informacija apie UAB „Prudentis“, jos valdomus investicinius fondus bei šios valdymo įmonės teikiamas paslaugas. Informacija ir kita medžiaga, pateikiama šioje svetainėje, neturi būti laikoma išsamia ir jos pagrindu negali būti priimami sprendimai įsigyti vertybinių popierių, finansinių priemonių ir (arba) atlikti kitų veiksmų. Svetainėje pateikiama informacija gali būti pakeista be išankstinio įspėjimo.
 
Svetainėje esanti informacija ir kita medžiaga nebuvo parengta ir patalpinta siekiant siūlyti įsigyti UAB „Prudentis“ valdomų investicinių fondų investicinių vienetų, bet kokių kitų finansinių priemonių ar sudaryti bet kokias kitas sutartis su UAB „Prudentis“. Informacija, nuomonės ir (arba) pozicijos, esančios šioje svetainėje, buvo parengtos nevertinant individualių investuotojo savybių, tikslų, poreikių ir (arba) kitų aplinkybių ir nebuvo parengtos kaip rekomendacijos dėl investavimo į konkrečius vertybinius popierius, finansines priemones ar konkretaus investuotojo investavimo strategijos. Bet kokie sprendimai investuoti į UAB „Prudentis“ valdomus investicinius fondus ar sprendimai naudotis kitomis UAB „Prudentis“ teikiamomis paslaugomis turi būti grindžiami išimtinai atitinkamuose dokumentuose (pvz., prospektuose, steigimo dokumentuose ir kt.) esančios informacijos, be kita ko, apibrėžiančios rizikos veiksnius, pagrindu, jeigu tokie dokumentai turi būti parengti pagal taikytinus teisės aktus.   
 
Bet kokios investicijos yra susijusios su įvairiomis rizikomis ir todėl nėra jokios garantijos, kad bet kurio investicinio fondo ir (ar) produkto, ir (ar) paslaugos tikslai bus pasiekti. Investicijų rinkos vertė gali svyruoti tiek teigiama, tiek neigiama kryptimi, veikiant įvairiems faktoriams, darantiems įtaką finansinių priemonių rinkoms. Pelnas ir (arba) investicinio fondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. UAB „Prudentis“ negali garantuoti ir negarantuoja grąžos iš investicijų į UAB „Prudentis“ valdomus investicinius fondus ar iš kitų UAB „Prudentis“ teikiamų paslaugų. Investuotojas, prieš priimdamas investavimo sprendimą, privalo atidžiai perskaityti ir suprasti valdymo įmonės valdomų investicinių fondų dokumentus (prospektus, steigimo dokumentus ir kt.). To nepadarius, bet kokia susijusi rizika ir galimos neigiamos pasekmės tenka pačiam investuotojui.
 
Šioje svetainėje surinkti asmens duomenys yra saugomi atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus. Plačiau apie tai rasite čia.