Kitos ataskaitos

DALYVAVIMO POLITIKA

UAB „Prudentis“ (toliau – Įmonė) Dalyvavimo politika (toliau – Politika) nustato principus ir gaires, kurių Įmonė laikosi naudodamasi balsavimo ir kitomis finansinių priemonių suteikiamomis teisėmis, kurias suteikia jos valdomų fondų turtą sudarančios finansinės priemonės,  taip pat veiksmus, kuriuos Įmonė atlieka  įsitraukdama į Bendrovių, į kurių finansines priemones investuoja, veiklą.

Naudojimasis balsavimo ir kitomis teisėmis

Istoriškai Įmonės valdomuose fonduose esančių Bendrovių akcijos sudarė nereikšmingą dalį šių Bendrovių akcijų emisijų balsų visumoje, todėl Įmonė dėl santykinai didelių dalyvavimo ir balsavimo kaštų yra nusprendusi paprastai nesinaudoti balsavimo teisėmis, išskyrus atvejus, kai:   
     
a) yra nustatomas akivaizdus investuotojų teisių pažeidimas arba atsiranda grėsmė kilti tokiam pažeidimui;         
b) kai, atsižvelgus į Investuotojų interesus, konkrečios investicijos dydį, galimus dalyvavimo  kaštus ir klausimų aktualumą, yra matoma reali galimybė daryti apčiuopiamą įtaką priimamiems sprendimams.

ĮRAŠAS APIE VEIKSMUS 2023 m.

2023 m. laikotarpiu Įmonė nenustatė atvejų, kad Bendrovių, į kurių finansines priemones investuoja Įmonės valdomi fondai, valdymo organai priimtų sprendimus, akivaizdžiai pažeidžiančius investuotojų teises arba kylančias grėsmes tokiems pažeidimams, taip pat nebuvo atvejų, kad fondų turimi akcininkų balsai galėtų daryti apčiuopiamą įtaką Bendrovių valdymo organų priimamiems sprendimams. Atsižvelgiant į tai, Įmonė 2023 m. laikotarpyje nesinaudojo balsavimo teisėmis ir nedalyvavo Bendrovių metiniuose akcininkų susirinkimuose priimant sprendimus.

Pilna Įmonės Dalyvavimo politika gali būti matoma čia: Dalyvavimo politika